تربیت کارشناس مناقصات و بازاریابی صنعتی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
 • فصل ١: معرفي انواع قراردادهاي صنعتي

  •  برحسب روشهاي اجراي طرح:

   • مشاوره مهندسي (E)

   • مهندسي و تامين (EP)

   • تامين و اجرا (PC)

   •  مهندسي، تامين و اجرا (EPC)

   • مهندسي، تامين، اجرا و فاينانس (EPCF)

   • كليد در دست (Turn-key)

   • مديريت طرح (MC)

   • ساخت و بهره برداري (BOT/BOO)

  • برحسب نحوه ارائه قيمت:

   • مبلغ مقطوع (Firm Fixed Price)

   • مبلغ ثابت(Fixed Price EP Adjustment /Lump Sum)

   •  اماني (Cost plus Fee)

   • متره برآورد(Time & Material)

   • مختلط مبلغ مقطوع و متره برآورد (FFP-T&M)

   • مختلط مبلغ ثابت و متره برآورد  (FPEPA-T&M)

 • فصل ٢: شناسايي و نحوه حضور در فرصت هاي كسب و كار از طريق مناقصات

  •  شناسايي مناقصات

   •  فراخوان عمومي مناقصات محدود

   • معرفي دستگاههاي كارفرمايي

   • معرفي دستگاههاي مشاور

  • ارزيابي كيفي مناقصه گران

   •  معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران

   • معرفي رتبه هاي تاييد صلاحيت

   • روش امتياز دهي به معيارها

 •  فصل ٣: تهيه اظهارنامه ارزيابي كيفي

  • خلاصه اطلاعات اسناد ارزيابي كيفي

  • فلوچارت تصميم گيري در خصوص شركت در مناقصه

  •  تهيه اظهار نامه ارزيابی کيفي

   •  اظهار تجربه و دانش در زمينه موضوع مناقصه

   •  اظهار حسن سابقه در كارهاي قبلي

   •  اظهار توان مالي

   •  اظهار توان تجهيزاتي

   •  اظهار توان فني و برنامه ريزي

   • اظهار توان طراحي و مهندسي

   •  اظهار تجربه در زمينه تامين كالا

   •  اظهار توان مديريتي

 •  فصل ٤: عقد شراكت تجاري

  • دلايل عقد شراكت تجاري

  • انواع شراكت تجاري

  •  روشهاي عقد شراكت تجاري

  • بررسی كاركرد JV و كنسرسيوم

  • نحوه عقد موافقت نامه شراكت تجاري

   •  اعضاي مشاركت

   •  موضوع مشاركت

   • مدت مشاركت

   • ماهيت مشاركت و اصول همكاري

   •  ميزان و نحوه مشاركت

   • اداره مشاركت

   • انصراف از مشاركت

   •  محرمانگي

   • حل اختلاف

 •  فصل ٥: تهيه پيشنهاد فني و مالي

  •  اجزاي يك مناقصه

   • دعوتنامه(Invitation letter)

   • دستورالعمل شركت در مناقصه(Instructions to Tenderers)

   •  نيازمنديهاي كارفرما (Contract Agreement)

   • موافقت نامه قرارداد (General & Particular Conditions)

   • شرايط عمومي و خصوصي (Appendix)

   • پيوست ها (Addendums & Clarification Letters)

   • نامه هاي روشنگري (Vendor List)

   • لیست تامين كنندگان و سازندگان (General &Technical Specification)

   •  مشخصات عمومي و فني (Technical Schedules & Guarantee Tables)

   • جداول فني و گارانتي

  •  پيشنهاد فنی

   • جدول خلاصه اطلاعات مناقصه (Tender Summary)

   •  هيات عامل يا تيم فني بازرگاني

   •  شرکت يا انصراف از مناقصه

   • استخراج ابهامات

   • بازديد از سايت و جلسات روشنگري

   •  گردش كار بين تيم هاي فني

   • ليست احجام و مقادير (MTO)

   •  استعلام پيشنهاد براي تجهيزات (RFP for Equipment)

   • لوازم يدكي و ابزار مخصوص (Spare Parts & Special Tools)

   •  شرح سيستم (System Description)

   •  مشخصات فني (technical Specification)

   • جداول فني (Technical Schedules)

   • جداول گارانتي (Performance Guarantee Tables)

   •  نقشه ها (Drawings)

   •  برنامه آموزش (Training Program)

   • چارت سازماني (OBS)

   •  برنامه زمانبندي پروژه (Time Schedule)

   •  رويه ها (Procedures)

  •  

  • پیشنهاد بازرگانی

   •  استعلام از تامين كنندگان (Request for Quotation)

   • شرايط پرداخت (Payment Terms)

   •  شرايط تحويل كالا (Delivery Terms)

   •  تهيه جدول جريان نقدينگي (Cash flow)

   • روشهاي ارائه قيمت (Pricing Methods)

   •  قيمت خدمات طراحي و مهندسي (Engineering Price)

   • قيمت تجهيزات و لوازم يدكي (Equipment & Spare Parts Price)

   • قيمت عمليات ساختماني (Construction Price)

   • قيمت عمليات نصب و راه اندازي (Erection & Commissioning Price)

   • تعيين قيمت خام (Net Price)

  • آناليز رقبا (Competitors Analysis)

  • ضرايب بالاسري (Overhead Coefficients)

  • برنامه مواجهه با ريسك هاي پروژه (Risk Response Plan)

  • تعيين قيمت پيشنهادي (Total Price)

  • استراتژي توسعه بازار (Business Development Strategy)

  • آماده سازي پيشنهاد فني و مالي آرشيو سوابق و مستندات

 • فصل ٦: تعامل با ذينفعان

  • ذينفعان در يك مناقصه

  • نحوه ارتباط فعال با ذينفعان

   • در مرحله ارزيابي كيفي

   • در مرحله مناقصه

   •  در مرحله ارزيابي فني

   •  در مرحله ارزيابي مالي

   •  در مرحله ابلاغ و عقد قرارداد

 • فصل ٧: تحليل برد و باخت در مناقصات و رويكرد آتي

  •  تحليل امتياز فني كسب شده

  • تحلیل پيشنهاد مالي

   • تعيين قيمت هاي متعارف

   •  تحليل ضرايب هزينه هاي بالاسري

   • تحليل ضرايب ريسك هاي مناقصه

  • تعيين پارامترهاي موثر در برد يا باخت

  •  تحليل بازار و تعيين رويكرد آتي در مناقصات مشابه