مدلسازي مالي با نرم‌افزار Microsoft Excel

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
 • آشنائي با ساختار عمومي نرم‌افزار Excel
  • آشنائي با نماهاي نمايشي نرم‌افزار
  •  آشنائي با کاربرگ و کارپوشه
  • آشنائي با ابزارمنوها
  • فرمت و سفارشي سازي سلول‌هاي اطلاعاتي
  • فرمول نويسي در سلول‌هاي اطلاعاتي
  • آشنائي با تنظيمات محرمانه (Protect) اطلاعات
  • سفاشي سازي صفحات و چاپ
 • طراحي جداول و نمودارها در نرم‌افزار Excel
  •  طراحي و فرمت جداول اطلاعاتي
  •  گروه‌بندي اطلاعات (Grouping)
  •  فيلتر و مرتب سازي اطلاعات (Filter & Sort)
  •  ايجاد کليدهاي آبشاري و محدوديت‌گذاري (Data Validation)
  •  Import و Export اطلاعات و تبديل متون اطلاعات به جداول
  • نام‌گذاري اطلاعات (Naming)
  • فرمت بندي شرطي سلولها (Conditional Formatting)
  • تبديل اطلاعات جداول به نمودار
  • رسم انواع نمودارها در نرم‌افزار
  • آشنائي با جداول و نمودارهاي پاشنه‌اي (Pivot)
 •  آشنائي با دستورات(functions) عمومي نرم‌افزار Excel
  • آشنائي با دستورات رياضي و حساب
 •  Sum, Count, Max, Min, Average...
  • آشنائي با دستورات شرطي
 •  IF, SumIf, CountIf, And, Or…
  •  آشنائي با تعاريف بانکهاي اطلاعاتي و دستورات جستجوي اطلاعات در Excel
 •  Lookup, Index, Offset, Match, …
 •  آناليز مالي و حسابداري با Excel
  • طراحي کاربرگ حسابداري در Excel
  • محاسبات استهلاک در Excel
  • آناليز قيمت تمام‌شده محصولات در Excel
  • آناليز نقطه‌سربه‌سر توليد و فروش محصولات در Excel
  • آناليز سودوزيان در Excel
  • محاسبات نرخ بهره اسمي و مرکب در Excel
 • آناليز ارزيابي اقتصادي سرمايه‌گذاري با Excel
  • تشکيل جداول جريانات نقدي سرمايه‌گذاري (Cash Flow) در Excel
  • محاسبه شاخص‌هاي اقتصاد مهندسي و ارزيابي جذابيت سرمايه‌گذاري در Excel
  •  IRR, NPV, MIRR, Payback, …
  • بررسي استقراض(وام) و اثرات اقتصادي آن در Excel
  • آناليز ريسک سرمايه‌گذاري در Excel
  • آناليز داده‌ها با نرم‌افزار Excel
  • آناليز پارامتريک اطلاعات (What-If analysis: goal seak)
  • جستجوي نتايج بهينه (Solver)
  • معرفي ابزارهاي Data Analysis