تربیت کارشناس اقتصاد سنجی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 

بخش اول: مرور اولیه بر مفاهیم اقتصاد سنجی

 • آشنایی با اقتصادسنجی
 • آشنایی با انواع داده ها در اقتصاد سنجی
 • آشنایی با روش OLS
 • مفهوم خطی بودن در رگرسیون
 • آزمون معنا دار بودن ضرایب
 • تفسیر ضرایب رگرسیون خطی

بخش دوم : آشنایی با نرم افزار STATA و Eviews

 • ایجاد workfile در ایویوز
 • فراخوانی داده از اکسل در ایویوز
 • نحوه ذخیره سازی و فراخوانی مجدد داده ها
 • باز نمودن و مشاهده داده ها )تکی - گروهی(
 • رسم نمودار ) از طریق منو - از طریق صفحه گسترده(
 • ساخت یک متغیر جدید
 • تغییر یک متغیر از پیش ساخته شده
 • خصوصیات آماری متغیرها
 • برآورد رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی
 • آشنایی مقدماتی با استتا
 • شروع با کار با برنامه استتا
 • معرفی بخشهای مختلف نرم افزار
 • کپی کردن فایل از اکسل
 • نحوه ذخیره سازی و فراخوانی مجدد داده ها
 • ساخت متغیر جدید
 • مرتب سازی داده ها
 • خصوصیات آماری متغیرها
 • محدود نمودن دامنه مشاهدات با if و in
 • آشنایی با دستور egen
 • استفاده از help برای توابع و دستورها
 • برآورد رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی

بخش سوم: نقض فروض OLS و پس آزمونهای مورد نیاز در رگرسیون با داده‌های مقطعی

 • عدم همخطی متغیرهای مستقل
 • مشکل ایجاد شده در رگرسیون دارای همخطی
 • آزمونهای تشخیص همخطی
 • رفع مشکل همخطی
 • همسانی واریانس
 • مشکل رگرسیون در مواقع ناهمسانی واریانس
 • آزمون ناهمسانی واریانس
 • راه های رفع مشکل ناهمسانی واریانس
 • توزیع نرمال جزء اخلال
 • مشکل عدم توزیع نرمال جزء اخلال
 • راه‌های تشخیص نرمال بودن جزء اخلال
 • راهکارها در مواجه با رگرسیون فاقد جزء اخلال نرمال
 • سایر آزمون‌های مربوط به فرم تابعی مدل و کنترل مشاهدات پرت
 • معیار خوبی برازش تعدیل شده و کاربرد آن در حذف یا اضافه نمودن متغیر مستقل

بخش چهارم: متغیرهای مجازی

 • متغیر مجازی به عنوان متغیر مستقل
 • متغیر مجازی و تغییر در عرض از مبدا رگرسون
 • متغیر مجازی و تاثیر در شیب رگرسیون
 • متغیر مجازی به عنوان متغیر وابسته
 • مدلهای برآورد احتمال خطی لاجیت و پرابیت

بخش پنچم- سریهای زمانی تک متغیره

 • مفهوم یک سری مانا
 • نحوه آزمون نمودن مانایی متغیر
 • آشنایی با مدل AR
 • آشنایی با مدل MA
 • مدلهای ARMA و ARIMA
 • تعیین وقفه مناسب از طریق نمودارهای AC و PAC
 • معرفی معیارهای آکاییک و شوارتز برای تعیین وقفه بهینه
 • نقض فرض عدم خودهمبستگی جز اخلال
 • آزمونهای بررسی عدم خودهمبستگی
 • راه های مقابله با خودهمبستگی
 • روش مدلسازی سریهای زمانی تک متغیره
 • مدلسازی سریهای زمانی فصلی

بخش ششم: آشنایی با داده‌های پانل

 • مدل با اثرات ثابت
 • مدل با اثرات تصادفی
 • آزمونها برای انتخاب مدل کارا
 • آزمونهای مانایی در مدلهای پانل با تعداد زمان زیاد

بخش هفتم: مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی تک متغیره

 • مقدمه ای بر چگونگی به وجود آمدن مدل ARCH
 • آزمون وجود اثرات ARCH
 • انواع مدلها ناهمسانی واریانس تک متغیره،
 • برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدلهای GARCH
 • معرفی مدلهای ARCH-M
 • بررسی اثر همزمان ناطمینانی سهام بر قیمت سهام
 • سری های زمانی چند متغیره
 • نحوه نمایش یک سیستم معادلات
 • مدل های خود رگرسیون برداری (فرم حل شده)
 • آزمونهای مربوط به مدل خود رگرسیون برداری
 • معرفی مدل SVAR
 • برآورد سیستم معادلات همزمان
 • روش ILS
 • روش 2SLS
 • روش 3SLS
 • آشنایی مدلهای ناهمسانی شرطی چند متغیره
 • برآورد مدل VECH
 • برآورد مدل VECH قطری
 • برآورد مدل BEKK
 • برآورد مدل CCC