تكنيك هاي نوين مهندسي نگهداري و تعميرات

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
  • چگونگي طراحي و پياده سازي سيستم Condition Based Maintenance 
  • چگونگي طراحی CBM بر مبناي نيازمنديهاي نگهداري و تعميرات تجهيزات در مجموعه صنعتي
  • معرفي چند تكنولوژي نگهداري و مراقبت تجهيزات
  • چگونگي محاسبه كارايي و اثربخشي تجهيزات Effect & Effeciancy Calculation Met
  • استفاده از شاخصهاي KPI جهت اندازه گيري عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات در يك مجموعه صنعتي
  • آشنايي با مراجع اطلاعاتي اينترنتي معتبر در مهندسی نگهداري و تعميرات در دنيا