مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2012

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 

معرفي استاندارد و اصول و مفاهيم اساسي در مديريت پروژه
چرخه عمر پروژه
ذينفعان و ساختارهاي سازماني پروژه
تعريف سبد پروژه
طرح و پروژه
دفتر مديريت پروژه (PMO )
ويژگي هاي مدير پروژه
معرفي حوزه ها و گروه هاي فرايندي مديريت پروژه :
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه