آموزش نرم افزار SPSS

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
  • معرفیSPSS، تعریف متغیرها، ورود، ذخیره سازی و بازیابی داده ها
  • توزیع فراوانی، شاخص های توزیع داده ها و تحلیل های اکتشافی
  • رسم نمودارها
  • آزمون های فرضیه (آزمون های میانگین و آزمون های ناپارامتری)
  • همبستگی و رگرسیون
  • رابطه بین دو متغیر کیفی (آزمون کای دو)
  • آزمون های توزیع داده ها (نیکویی برازش)
  • تحلیل عاملی
  • تحلیل داده های پرسشنامه ای