آموزش نرم افزار لیزرل (LISREL)

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
 • آشنایی با مدل و تاریخچه مدل ها

 • کاربرد مدل معادلات ساختاری (SEM)

 • مدل های اندازه گیری و مدل های ساختاری

 • مروری بر روش تحقیق ( انواع فرضیه ها ، متغیرها ، مفاهیم و مقیاس ها)

 • تحلیل عاملی (اکتشافی و تائیدی)

 • مراحل مدل معادلات ساختاری

 • انواع مدل ها (مدل های Reflective و Formative)

 • نحوه نوشتن فرضیات در مدل معادلات ساختاری

 • بررسی ماتریس های موجود در نرم افزار لیزرل

 • بررسی شاخص های تناسب مدل

 • نحوه نصب نرم افزار فرایند یادگیری نرم افزار لیزرل

 • آشنایی با محیط نرم افزار

 • مطالعات موردی و بررسی مورد های مختلف شامل انواع مدل ها (Case Studies)