آموزش نرم افزار کامفار III

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
  • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهيم پايه
  • تعريف پروژه - زمانبندي طرح - محصولات و واحدهاي پولي - نرخ تنزيل
  • سرمايه گذاري ثابت - هزينه هاي توليد - فروش - سرمايه در گردش
  • منابع مالي - ماليات - نمايش گزارشات
  • حل مثال - Case study
  • تحلیل گزارشات
  • معرفی سایر امکانات