مقاله نویسی ISI به زبان انگلیسی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 

گرامر:
جملات شرطی
جمله واره صفتی
جمله واره اسمی
جمله واره قیدی
حروف ربط هماهنگ کننده
جملات مجهول افعال کمکی
نقل قول ها
فعل واره ها (مصدر و اسم مصدر ها)
واژگان:
اصطلاحات بکار رفته درمقدمه
اصطلاحات بکار رفته در بررسی متون بررسی های گذشته
اصطلاحات بکار رفته در روش اجرای مطالعه
اصطلاحات بکار رفته در بحث
اصطلاحات بکار رفته درنتایج
اصطلاحات بکار رفته در نتیجه گیری
ساختار نویسی:
ساختار نویسی مقایسه ای
ساختار نویسی علت و معلول
ساختار نویسی مباحثه ای
ساختار نویسی پاراگراف
تفسیرنویسی
خلاصه نویسی
ساختار مقاله:
چگونگی نگارش عنوان مقاله
چگونگی نگارش چکیده
چگونگی نگارش مقدمه
چگونگی نگارش بررسی متون بررسی های گذشته
چگونگی نگارش روش اجرای مطالعه
چگونگی نگارش بحث
چگونگی نگارش نتایج
چگونگی نگارش نتیجه گیری