استانداردهاي بازرسي تجهيزات مكانيكي و الکتریکی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
  • مهندسي نگهداري و تعمیرات و اهمیت جايگاه فعاليتهاي بازرسي و روانکاری در آن
  • معرفي روشهاي نوين بازرسي تجهيزات با استفاده از ابزارهای پایش وضعیت همراه ارائه نمونه هاي كاربردي از فعاليتهاي بازرسي تجهيزات مكانيكي و الكتريكي از سازندگان تجهيزات صنعتي معتبر دنيا اعم از KHD ،FLS، TKF،VOLVO، و . . .
  • تشریح مختصری از چگونگي انجام بازرسي هاي فني تجهيزات صنعتي با استفاده از ابزارهای پایش وضعیت و امکان استخراج گزارشات تحلیلی به منظور افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات
  • عارضه يابي فعاليتهاي بازرسي در كارخانجات و مقایسه آن با حالت بهینه شده
  • چگونگي محاسبه كارايي و اثربخشي تجهيزات Effect & Efficiency Calculation Met بعد از اجرای طرح بهینه سازی فعالیتهای بازرسی از طریق پایش وضعیت
  • گزارشاتی از مطالعات موردی - Case Studies - انجام گرفته از بکارگیری روش بهینه سازی فعالیتهای بازرسی از طریق پایش وضعیت