پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
1- تعریف پروپوزال
2- انواع پروپوزال
1-2- انواع پروپوزال از جهت دانشگاهي و غيردانشگاهي
2-2- انواع پروپوزال از جهت جامعيت(خلاصه يا تفصيلي)
3- ساختار پروپوزال
1-3- عنوان پروپوزال
1-1-3- زمينه‌هاي انتخاب موضوع پروپوزال
2-1-3- منابع انتخاب موضوع پروپوزال
3-1-3- آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي
1-3-1-3- آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي داخلي
2-3-1-3- آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي خارجي
4-1-3-  نحوه تدوين عنوان طرح
2-3- نحوه تدوين بيان مسئله
3-3- نحوه تدوين اهميت و ضرورت تحقيق
4-3- نحوه تدوين اهداف تحقيق
5-3- قلمروهاي تحقيق
6-3- ادبيات تجربي يا مرور پيشنه داخلي و خارجي تحقيق
7-3- مرور نظريه هاي تحقيق
8-3- چارچوب انتخابي طرح
9-3- ترسيم مدل نظري تحقيق
10-3- تدوين فرضيه هاي تحقيق
11-3- روش تحقيق
12-3- ابزارهاي گردآوري داده ها
13-3- اعتبار ابزار اندازه گيري تحقيق
14-3-پايايي ابزار اندازه گيري تحقيق
15-3- متغيرهاي تحقيق و نقش آنها در تحقيق
16-3- تعاريف نظري و عملياتي تحقيق
17-3- نحوه عملياتي سازي و تنظيم پرسشنامه
18-3- جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
19-3- نحوه تجزيه و تحليل داده ها و محاسبه هاي آماري
20-3- مراحل انجام طرح
21-3- برآورد هزينه‌هاي طرح
22-3- نحوه ارجاع دهي در مقالات
23-3- نحوه نگارش فهرست منابع
4- مراحل اجراي تحقيق علمي
5- ساختار پايان نامه